Serwis dla uczniów › Opłata za egzamin maturalny
Środa, 23 stycznia 2019
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Opłata za egzamin maturalny

 

          Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2223) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego
    lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku
    lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili
.

          Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2018 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do danego egzaminu.

ZWOLNIENIE Z OPŁATY:
Zgodnie z art. 44 zzq ust. 4 ww. ustawy, Dyrektor OKE w Poznaniu może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny osobę o niskich dochodach, na jej pisemny wniosek, jeżeli dochód ten nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) - obecnie - jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł netto (od 1 listopada 2017 r. - 754,00 zł netto).
Wniosek o zwolnienie z opłaty (Pobierz formularz wniosku ...) należy przedstawić Dyrektorowi OKE w Poznaniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczących opłat za egzaminy maturalne w 2018 roku.

Część 1. Ponowne przystąpienie do matury.

Część 2. Do kiedy należy zapłacić.

Część 3. Zwolnienie z opłat za maturę.

 

drukuj stronę
Ostatnia aktualizacja: 2018-10-02 13:18
ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl