niedziela, 1 października 2023
Moje konto
Logowanie ucznia/absolwenta

bipefs

Serwis dla uczniów › Opłata za egzamin maturalny

Opłata za egzamin maturalny

INFORMACJE WSTĘPNE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2022 r., poz. 2230) i § 56 rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. 2022 poz. 1644) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2023 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2023 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY

UWAGA!
Ustalenie opłaty możliwe jest wyłącznie przez osoby, dla których OKE w Poznaniu jest Komisją macierzystą, tzn. swój pierwszy egzamin maturalny zdawali na terenie jej działania, czyli na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego.

Aby ustalić wysokość opłaty za egzamin maturalny, należy w poniższym polu wpisać numer PESEL, potwierdzić go przyciskiem "akceptuj", a następnie wybrać przyciskiem "dodaj..." kolejne egzaminy, do których absolwent zamierza przystąpić. WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POZWALA NA ZWERYFIKOWANIE KONIECZNOŚCI WNIESIENIA OPŁATY, A W TERMINIE OD 1 STYCZNIA DO 7 MARCA 2023 r. UMOŻLIWI WYDRUKOWANIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW I DOKONANIE OPŁATY NA KONTO OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU.

 

PESEL:

 

 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty za egzamin maturalny, osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 615, z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2021 r. poz. 1481), tj. 674,00 zł netto (załącznik 26).

Wniosek o zwolnienie z opłaty (Pobierz formularz wniosku ...) należy przedstawić Dyrektorowi OKE w Poznaniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów. Opis wymaganych dokumentów znajduje się na ww. formularzu.

ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, tel.(061) 854-01-60 - tel/fax. (061) 852-14-41
Nasz e-mail: sekretariat@oke.poznan.pl